ความเป็นมาโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เชื่อมระหว่างตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันมีแพขนานยนต์ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่ง หรือใช้สะพานข้างเคียง
ที่ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร หากสะพานดังกล่าวได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จะช่วยประชาชนให้สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น เป็นประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยววัดท่าซุง
และเป็นเส้นทางลีดไปจังหวัดอุทัยธานี ดังนั้น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จึงเป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาโครงข่ายสะพาน ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีรูปแบบพื้นสะพาน
เป็นโครงสร้างพิเศษแตกต่างจากสะพาน โดยทั่วไป  จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์
และความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงาน ตลอดจน
แก้ไขปัญหา ด้านวิศวกรรมให้งานสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี  แต่เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการควบคุมงาน
ก่อสร้างสะพานลักษณะนี้ค่อนข้างจำกัด  ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ  จึงจำเป็น
ต้องจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างสะพานในลักษณะเดียวกันนี้  ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานแทน