รายละเอียดของสัญญา

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีสถานภาพของสัญญาก่อสร้างและควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้
         

 • ผู้ว่าจ้าง                                      สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
 • ผู้ออกแบบ                                  บริษัท สแปน จำกัด
 • ผู้ควบคุมงาน                               บริษัท สแปน จำกัด
 • สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่              สกส.22/2559  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
 • ผู้รับจ้างก่อสร้าง                           บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
 • สัญญาก่อสร้างเลขที่                     199/2559  ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
 • ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง      810 วัน
 • วันที่เริ่มนับตามสัญญา                   วันที่    1  มิถุนายน  2559
 • วันที่สิ้นสุดสัญญา                         วันที่   19  สิงหาคม  2561
 • เงินค่างานตามสัญญา                    488,076,000.00  บาท
 •  เงินค่าปรับ                                 1,220,190.00     บาท/วัน